Stacks Image 4727

Kundekontroll

For deg som skal legitimere deg overfor NRP Procurator AS

Legitimering
Som autorisert regnskapsførerforetak og depotmottaker for alternative investeringsfond er vi pålagt å utføre en kundekontroll i henhold til Hvitvaskingsloven.

Dette omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket, og legitimering av den som handler på vegne av foretaket, samt registrering av reelle rettighetshavere. I tillegg stiller loven særskilte krav knyttet til politisk eksponerte personer (PEP), hvor vi har en plikt til å undersøke om personene som inngår i kundeforholder er PEP eller nærstående til PEP.

Dersom du har elektronisk BankID anbefaler vi at du legitimerer deg og svarer på spørsmålene i skjemaet nedenfor.

Dersom du ikke har elektronisk BankID må vi motta kopi av gyldig legitimasjon (pass, førerkort, bankkort), samt at du må besvare spørsmål vedrørende reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer ved å fylle ut et manuelt skjema for dette. Ta kontakt med oss slik at vi kan avtale nærmere tidspunkt for fysisk oppmøte eller oversendelse via sikker e-post.

Før utfylling
Å fylle ut skjemaet nedenfor tar kun noen få minutter. Du bør imidlertid før utfylling ha klart for deg hvorvidt virksomheten har reelle rettighetshavere (personer som eier/kontrollerer enten alene eller sammen med nærstående mer enn 25 % av eierandelene/stemmene) og hvem disse i så fall er, og hvorvidt det er noen politiske eksponerte personer (innehaver av høytstående offentlig verv eller stilling) involvert i kundeforholdet.

Hvordan man etter Hvitvaskingsloven skal beregne om det er noen som eier eller kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene/stemmene er ikke helt intuitivt. Vi har derfor laget en veiledning med eksempler som kan leses her: Reelle rettighetshavere >>

Nærmere informasjon om hvem som er politisk eksponert person (PEP) kan leses her: Politisk eksponert person (PEP)>>

Det er en god del stillinger og verv som omfattes (herunder styreverv i statlige foretak), og her må det også vurderes om det er noen nærstående (foreldre, barn, samboer/ektefelle etc) som innehar slik stilling/verv.


Customer Due Diligence

To verify your identity with NRP Procurator AS

Identification
As an authorised accounting firm and depositary for alternative investment funds (AIF’s), it is our obligation pursuant to the Anti-Money Laundering Act to apply customer due diligence measures.

These measures include registration and assessment of information about the entity, and identification of the person acting on behalf of the entity as well as registration of beneficial owners. In addition, the act has particular requirements for politically exposed persons (PEPs), whereunder we are obliged to ascertain whether those who are our customers are PEPs or closely associated with PEPs.

If you have electronic BankID, we recommend that you verify you identity by responding to the questions in the electronic questionaire linked below.

If you do not have electronic BankID, we ask that you kindly provide us with a copy of a legitimate identification document (such as passport, driver’s licence, bank card) and that you respond to the questions relating to beneficial owners and politically exposed persons by manually filling in the form for this. Contact us so that we may agree to a time for a physical meeting or a forwarding of the documents via secure e-mail.

Before answering the questionaire
The questionaire only takes a few minutes to answer. However, before you start, make sure that you have ascertained whether there are beneficiary owners (natural persons who own/control, either alone or together with closely related persons, more than 25 per cent of the interests/votes in the entity) and if so, who they are, and whether there are any politically exposed persons (persons entrusted with a prominent public position or function) involved in the customer relationship.

How to calculate in compliance with to the Anti-Money Laundering Act in order to ascertain whether anybody owns or controls more than 25 per cent of the interests/votes, is not entirely intuitive. Therefore, we have prepared a guidance with examples that you may find helpful to read: Beneficial owners >>

Please find more information on who is deemed a politically exposed person (PEP) here: Politically exposed persons (PEP)>>